Doporučení občanům Radešína

01.07.2019

Nefoťte na svých soukromých pozemcích zastupitele obce ani jiné cizí osoby můžete se dostat do podobných problémů jako my. Každopádně je to v řadě udání první vlaštovka z Úřadu pro ochranu osobních údajů.

ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

tel.: 234 665 555, fax: 234 665 444

email: posta@uoou.cz, www.uoou.cz

*UOOUX00DBUOT*

Čj. UOOU-02379/19-3

Vyřizuje: Ing. Milan Ševčík

Informace provozovateli kamerového systému

Úřad pro ochranu osobních údajů obdržel podnět směřující proti zveřejnění záznamu veřejně dostupného prostranství na internetu. Jedná se o veřejně přístupný web radesin.cz. Ze záznamu umístěného na výše uvedeném webu, na adrese https://www.radesin.cz/l/jses-normalni/ je zřejmé, že byl pořízen kamerovým systémem umístěným na hotelu. Jako kontaktní údaj je uvedena adresa Radešín 11. Nahlédnutím do Katastru nemovitostí České republiky jsem ověřila, že jste vlastníkem nemovitost na této adrese a jednatelem zde sídlícího subjektu Balónový hotel s.r.o., IČ 29260396.

Zpracování osobních údajů prostřednictvím kamery, pokud je pořizován záznam definovaného prostoru a na základě tohoto záznamu lze identifikovat fyzické osoby, podléhá pravidlům uvedeným v nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR, dále jen "obecné nařízení").

Každý provozovatel kamerového systému je povinen dodržovat pravidla zpracování osobních údajů, mezi které na prvém místě patří přiměřené a účelné nastavení práce s kamerovým systémem, včetně následného omezení práce s nahrávkami na nezbytně nutné případy. Provozovatel musí nastavit a provádět zpracování takovým způsobem, aby splňovalo, ale nepřekračovalo stanovený účel (např. ochranu majetku). Dále je povinen provádět zpracování bezpečně, zejména chránit kamerový systém i pořizované záznamy pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. A nemá-li jiný zákonný důvod, nesmí údaje (záznamy) používat způsoby, které by byly s původně stanoveným účelem zpracování neslučitelné.

Účel ochrany majetku v sobě zahrnuje i možnost uchovávání záznamů a jejich dalšího nezbytného použití, zejména předání pro účely vyšetřování a projednávání incidentů. Nedovoluje však a nijak neospravedlňuje volné šíření záznamů. Šíření nahrávek fyzických osob bez jejich svolení, mimo výslovně stanovené případy, je jednáním v rozporu s ustanovením § 88 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejňování záznamu

Balónový hotel s.r.o.

Ing. Miloslav Škorpík

jednatel

Radešín č.p. 1, 592 55 RADEŠÍN

Praha 27. června 2019

veřejně dostupného prostranství zachycující pohyb a jednání osob a umožňující identifikovat osoby na něm se pohybující, je pak také jednáním v rozporu se zákonnými pravidly ochrany osobních údajů.

Z výše uvedených důvodů Vás žádám o ověření zákonnosti pořizování záznamu veřejně dostupného prostranství, včetně používání záznamů, a doporučuji Vám ukončení zveřejňování záznamů.

Uvítám Vaši informaci o zjištěných okolnostech i případně přijatých opatřeních, které prosím zašlete k výše uvedenému číslu jednacímu na e-mailovou adresu posta@uoou.cz.

Více informací o podmínkách provozování kamerových systémů naleznete na webové stránce Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese:

https://www.uoou.cz/kamerove%2Dsystemy%2Dkamera%2Dsouseda/ds-2623/p1=2623

Mgr. Jana Nováková

vedoucí oddělení podnětů a stížností

(podepsáno elektronicky)