Kauza vody pro hotel pokračuje

27.08.2020

Mohlo by se zdát, že už nás ve sporu s obcí  nemůže nic překvapit. Ale přesto po omezení dodávky vody pro hotel tu máme znehodnocení kvality vody ve sběrné studni, ze které čerpá hotel vodu pro vlastní úpravnu. Výsledkem je dvakrát chlorovaná voda kdy koncentrace chemie se mění podle toho jak prší protože obec dávkuje přímo do studny bez ohledu na její přítok. Reakce obce standardní - můžu si stěžovat.   

Krajská hygienická stanice Kraje VYSOČINA

Podání podnětu

ve smyslu § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Podatel

jméno a příjmení: Miloslav Škorpík

zasílací adresa: njmv3wq

telefon:......608454089..

e-mail:skorpík@faster.cz

Obsah podnětu: Porušování provozního řádu vodovodu Radešín, Bobrová 592 55

V provozním řádu obce Radešín z roku 2003 a Balónového hotelu z roku 2011 jsou určeny podmínky úpravy surové vody ze sběrné studny do výtlačných řádů obce a hotelu. Následně je zde uvedena technologie na úpravu pitné vody jednotlivými úpravnami. Na začátku roku 2020 obec bez předchozího upozornění provedla změnu vlastní úpravny a začala dávkovat neznámou příměs přímo do sběrné studny což mělo po další úpravě parametrů vody v hotelové úpravně za následek nevyhovující kvalitu vody. Úprava technologie je dle mého názoru provedena laicky bez odborného posouzení kdy dochází k dávkování chemických činidel přímo do deklarovaného zdroje vody bez možnosti měření jeho vlastního přítoku nebo zohlednění vydatnosti. Z tohoto důvodu se mění koncentrace přidaných látek a voda je ve výsledku nepoživatelná.

Jako vlastník jednoho ze zdrojů surové vody pro výše uvedenou sběrnou studnu jsem souhlasil s čerpáním vody pro obec s podmínkou, že v případě využití mého zdroje nebude omezena dodávka vody do výtlačného řádu hotelu. Domnívám se, že neschválenou změnou chemického složení surové vody ve sběrné studni k porušení této podmínky došlo.

Sběrná studna je zdrojem vody pro pivovar, restauraci a hotel s 76 lůžky. Změna kvality vody významně ovlivnila provoz celého hotelu. Protože nejsme schopni žádným způsobem ovlivnit kvalitu výsledné vody ani nemůžeme kvůli kolísající koncentraci dezinfekčních látek naši úpravnu vypnout žádám o neprodlené prošetření celé situace a návrat obecní úpravny do původní schválené podoby.

S pozdravem ing. Miloslav Škorpík

Brno, Svahová 14, 62300

Přílohy :

Obecní vzorek surové vody ze sběrné studny z 9.7.2019

Provozní řád vodovodu Radešín

Povolení k nakládání

Fotografii injektoru chemický přísad do sběrné studny

Článek z obceního webu https://obecradesin.cz/informace24.php jako důkaz o provedených změnách.

Co nám dělá Ovčačka?V informaci č.21 jsme Vás informovali o nutnosti realizace opravy přivaděče z ovčačky do sběrné studny.Po 3 měsících provozu můžeme konstatovat, že opravený přivaděč funguje a ovčačka se zbláznila. Nemáme přesné údaje z předešlých let, ale ze sledování 2019 dávala ovčačka okolo 8-15m3/den. V rámci opravy přivaděče byl instalován na zdroj vodoměr a v tomto období, které je bohatší na srážky než v předchozích letech, nám ovčačka dává 100-150m3/den. Při denní spotřebě obce cca 12m3/den a odhadované podobné spotřebě hotelu je vydatnost studny zcela nad očekávání a vrt během 3 měsíců nebyl prakticky použit. Sběrná studna je plná až po okraj a přebytek vody prosakuje do okolních pozemků. Voda je oproti vrtu průzračná - ve studni je vidět 4m na dno. Obec provádí pravidelné záznamy nátoku a občany budeme průběžně informovat o datech v období s menšími srážkami.V rámci opravy byly provedeny i úpravy na úpravně vody, osazeno nové chlorovací zařízení s automatickým dávkovačem dle přítoku vody, nová filtrace apod. - dodávka zařízení a práce v hodnotě 130 tisíc Kč.K názoru některých občanů, že oprava měla být provedena svépomocí a ne dodavatelsky, sdělujeme, že takto náročnou stavbu s požadavkem na rychlé provedení v lesním terénu, kdy obec byla 3 měsíce bez dominantního zdroje vody, nebylo možné zajistit svépomocí. Připomínáme, že zastupitelé musí normálně chodit do práce a nemohli se 3 týdny věnovat stavebním pracím.V souvislosti s ovčačkou ještě doplňujeme informaci, že vzhledem k vyvrácenému stromu přímo v prostoru přivaděče, se nám podařilo s pojišťovnou vyjednat pojistné plnění ve výši 63.000,-Kč.

Přílohy:

Datum podání : 26.8.2020

Miloslav Škorpík