Příspěvek Boži Bartoše

26.11.2019

Členové obecního zastupitelstva obce Radešín

Po obdržení posledních informací ohledně ČOV a vodovodu v naší obci, jsem nucen se k těmto věcem vyjádřit.

Nutnost vystavět novou ČOV pro cca.90 trvale přihlášených obyvatel napojených na ČOV, dle mého názoru není rozumné a to zejména proto, že veškerá splašková voda má být do této nové ČOV čerpána pomocí přečerpávací stanice, která má být zřízena někde v prostoru stávající ČOV.

Tato splašková voda by měla být čerpána do nově zřízené ČOV mimo intravilán obce v protoru pod Jamčicí, až někde pod spodníma chatama.

Doposud nám splaškové vody přitékaly do ČOVgravitačně. Je to nesmírná výhoda a především velká úspora v el.energii a nákladech za provoz přečerpávací stanice.

Pokud by do nově zřízené ČOV neměl být napojen místní pivovar a ten by nadále musel využívat svoji stávající ČOV, tak potom už tomu opravdu nerozumím.

Výstavba nové ČOV bude představovat investici několika milionu kč. To bude pro rozpočet naší obce rozhodně velké zatížení a to i v případě státní dotace, která ovšem bude maximálně 70% z celkové investice a to s velkým otazníkem. Ovšem největším problémem který by po dokončení této nové ČOV nastal, bude vlastní provoz této ČOV včetně přečerpávací stanice. Není možno aby 90 připojených obyvatel zaplatilo ve stočném, provoz tohoto celého zařízení. Cena stočného by v tomto případě musela být pro naše občany opravdu neúměrně vysoká a to i proto, že v případě větší dotace od státu bude nutno tvořit fond rezerv na budoucí opravy tohoto složitého zařízení.

Vyjádření obdržené od KHS s možností dvou variant, není nic nového. KHS bude rozhodně pro výstavbu zcela nové ČOV mimo intravilán obce. KHS ovšem za nás nebude platit tu velkou investici a za naše občany nebude platit stočné, které bude tak vysoké.

Většina sousedních obcí dosud nemá žádnou ČOV a jsou to obce několikanásobně větší, proto si myslím, že rekonstrukce a zkapacitnění stávající ČOV v prostoru kam je splašková voda přiváděna gravitačně , je pro naši jednu z nejmenších obcí v kraji, rozhodně rozumnější, nehledě na skutečnost, že v návrhu územního plánu se nepočítá s rozšiřováním zastavovacího území a tím se ani nepočítá s větším budoucím nárůstem obyvatel.

Po celou dobu mého cca.40 letého působení ve vedení naší obce jsme se vždy snažili především o to, aby provoz vodovodu a kanalizace zůstal v majetku a správě obce a aby ČOV a vodovodní vrt byl ve správě majitelů místního hotelu ve spolupráci s obcí. Důvod tohoto rozhodnutí byl jasný. Co nejnižší cena vodného a stočného pro občany Radešína a dostatek vody i v době velkého sucha.

Nemohu souhlasit s myšlenkou možného provozu kanalizace a ČOV v naší obci Vodárenskou společností Žďár nad Sázavou.

Myšlenka odděleného přívodu vody z vrtu, který je v majetku Balonového hotelu, do sběrné studny v majetku obce, dle mého názoru není rovněž rozumná. Z důvodu sucha, které nás poslední roky trápí , nám rozhodně nepostačí voda, která je do sběrné studny přivedena z Ovčačky. Takto provedený provoz vodovodu byl již proveden v začátku provozu místního hotelu, ale z důvodu nedostatku vody v obecní studni jsme po dohodě s dřívějším vlastníkem hotelu byli nuceni udělat odbočku z tohoto přívodního potrubí do sběrné studny.Po celou dobu provozu již nenastal problém s nedostatkem vody v této sběrné studni. V případě uzavření tohoto přívodu do sběrné studny, by se stala celá větev vedoucí do hotelu jako tlaková a nevím jak by byla řešena možnost dočerpání vody z této tlakové větve do obecní studny v případě nedostatku vody v této obecní studni.

V případě otevření ventilu z tlakové větve do hotelu, by nemohlo dojít k možnému čerpání vody do hotelu.

Po celkovém shrnutí veškerých mých připomínek doporučuji nedělat věci složitě, když je lze dělat jednoduše a dělat je ku prospěchu občanů Radešína.

Se srdečným pozdravem Bartoš Bohuslav


V Radešíně dne 25.11. 2019