Recividista

14.02.2022

       Po dalším udání obce jsem byl shledán vinen v lednu 2022 z nedostatků při provozování ČOV. Jako obvykle namátkové kontrolní měření a odebrabné vzorky v letech předchozích ani nyní nepotvrdily nedostatky v kvalitě vypouštěných vod. Dalším řízením  však byly nalezeny administrativní chyby typu neměří se na výtoku kde to technicky nejde ale na přítoku kde je čerpadlo a indukční průtokoměr a šup příspěvek do obecní kasy je na světě. 

Na vědomí po nabytí právní moci:

 1. Celní úřad pro Kraj Vysočina (podle § 125l odst. 6 zákona o vodách je - 50% příjmem SFŽP - 50% příjem rozpočtu obce Radešín 

2. MěÚ Nové Město na Moravě, OŽP 

3. SFŽP Č 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod (dále jen "ČIŽP" nebo "inspekce") jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 125l odst. 4 a § 104 odst. 1 a § 112 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") v souladu s ustanovením § 90 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o přestupcích") a § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") rozhodla takto: 

Obviněný z přestupku, Ing. Miloslav Škorpík, Svahová 663/14, 623 00, Brno - Kohoutovice, IČ: 12420166 (dále jen "obviněný" nebo "Ing. Škorpík") je vinen tím, že v roce 2020 a v roce 2021 do dne 10.11.2021 (kontrolované období) neměřil míru znečištění a objem vypouštěných odpadních vod z objektu biologické čistírny odpadních vod Radešín, umístěné v k.ú. Radešín nad Bobrůvkou, která čistí vypouštěné odpadní vody z objektu Balónového hotelu a části obce Radešín (dále jen "ČOV"). Odpadní vody (dále také "OV") je povoleno vypouštět do vod povrchových - vodního toku Pivovarský potok na základě rozhodnutí č.j. MUNMNM/7407/2018-20 ze dne 20. 3. 2019 vydaného Městským úřadem Nové Město na Moravě (dále také "rozhodnutí"). Rozhodnutím bylo stanoveno místo odběru vzorků vypouštěných OV z ČOV a dále místo měření množství vypouštěných OV z ČOV, tato místa (odběru vzorků a měření množství OV) nebyla obviněným dodržena, čímž porušil povinnost stanovenou v ustanovení § 38 odst. 6 vodního zákona, tedy v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných odpadních vod a míru jejich znečištění a 

spáchal tak přestupek podle ustanovení § 125c odst. 1 písm. c) vodního zákona, za který se mu ukládá podle ustanovení § 125c odst. 5 písm. b) vodního zákona Č.j.: ČIŽP/46/2022/296 Sp.zn.: ZN/ČIŽP/46/130/2022 Strana 2 pokuta ve výši 8 000 Kč (slovy: osm tisíc korun českých).

v příloze celé znění: