Smír v Radešíně

15.09.2022

Sdružení nezávislých kandidátů  chce oslovit občany tímto programem

 • spory a stížnosti občanů spojené s chodem obce řešit v rámci zastupitelstva, podněty na úřady a instituce diskutovat v rámci zastupitelstva
 • zefektivnit práci zastupitelů, pro rozhodování zastupitelstva používat i nástroje el. komunikace (email, on-line konference)
 • zvýšit informovanost občanů
 • realizovat záměr navýšení kapacity stávající ČOV pro potřeby obce
 • snaha o udržení, nebo snížení nákladů na vodné a stočné
 • navrhnout přípustné změny v Územním plánu obce
 • aktualizovat možnost zástavby zasíťovaných stavebních parcel
 • náhradit zábrany na komunikaci retardérem, obdobným, jaký byl vybudován u "sýpek"
 • pokračovat v opravách a úpravách chodníků a komunikací v rámci dotačních programů
 • navázat na myšlenku řešení omezení rychlostí na příjezdových komunikacích z Bobrůvky a Bobrové
 • zpřehlednit dopravní značení a doplnit informativní značky pro turisty - využití dotačních programů
 • iniciovat rekonstrukci zbývající části objektu "sýpky" s využitím dotačních programů
 • pokračovat v žádosti o rekonstrukci hasičské zbrojnice v rámci Investiční dotace pro JSDH obcí
 • upravit zastávku autobusové dopravy, doplnit přístřešek a lavičku pro cestující
 • zahájit jednání o vybudování cyklostezky směr Bohdalec, její návaznost na cyklotrasu 5257
 • zahájit přípravu revitalizace stávajícího příkopu v "lipové aleji Potácelova", se zajištěním odvodu dešťové vody. Zajistit vytvoření parkovacích míst s použitím zatravňovací dlažby
 • zajistit pravidelnou smluvní údržbu obecních pozemků, prioritně občany obce
 • realizovat myšlenku komunitního kompostování
 • zvýšit podporu občanských skupin a spolků - hasiči, důchodci, věřící....
 • stanovit zástupce pro spolupráci s farností - udržení tradic a zvyků
 • sestavení sportovního a kulturního plánu ve spolupráci se sdruženími a občanskými skupinami
 • soustředění volnočasových aktivit do areálu parku, využití dotací na jeho revitalizaci
 • zvýšit poplatky za pronájem víceúčelového zařízení (sýpky) pro přespolní zájemce
 • dodržovat noční klid na veřejném prostranství, v okolí Balónového hotelu, Balónového zámku, výjimky udělit po diskusi a informování dotčených obyvatel
 • znovuobnovit tradici Štěpánského plesu