"Tak nám zabili Ferdinanda," řekla posluhovačka panu Švejkovi ....

13.03.2019

" Kterýho Ferdinanda, paní Müllerová?", otázal se Švejk...... Mě doručilo Ministerstvo životního prostředí odvolání k poslední pokutě za rok 2018 a konstatuje mimo jiné

Odvolací orgán se zabýval také výší uložené pokuty. Za naplnění skutkové podstaty § 118 odst. 1 písm. a) vodního zákona se ukládá pokuta až do výše 500 000,- Kč. Při stanovení výše pokuty za přestupek spáchaný vypouštěním odpadních vod v rozporu s povolením k nakládání s vodami přihlédne orgán ukládající pokutu zejména k míře překročení podmínek povolení k vypouštění těchto vod, k míře ovlivnění jakosti povrchových nebo podzemních vod a jejímu lokálnímu rozsahu, ke stupni ochrany dotčeného území a k příčině nedovoleného vypouštění vod.

Pro neinformované v tomto okamžiku obec vypouští navíc odpadní vody v objemu  50m3 denně, původní celková kapacita čističky byla max. 25m3 denně, je otázkou času kdy na podnět občanů dorazí další kontrola ČIŽP,  ale protože 

Podle ustanovení § 125l odst. 6 vodního zákona jsou pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí z 50 % příjmem rozpočtu obce, v jejímž územním obvodu byl přestupek spáchán, a z 50 % příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky. V daném případě tedy 50 % z uložené pokuty připadne do rozpočtu obce Radešín.

I toto může být zajímavý způsob navýšení příjmové kapitoly obce Radešín

M.Š

příloha: