Se souhlasem i v předvánočním čase

23.12.2019

Členové obecního zastupitelstva obce Radešín

Opět cítím nutnost se vyjádřit k některým věcem, které se nás obyvatelů Radešína dotýkají a nebo dotýkat mají .

K revokaci možné záměny pozemků, kterou dřívější zastupitelstvo schválilo můžu pouze konstatovat, že prvním důvodem této záměny bylo, získat do majetku obce pozemek pod hrází rybníka Pivovarského k možnému parkování vozidel, které by řidičům usnadnilo možné parkování u místního hotelu a snížilo tím problémy parkování na obecních travnatých plochách, které v tomto prostoru často nastávají.Toto se podařilo již uskutečnit ing.Miloši Škorpíkovi, který zde zřídil ve vlastní režii toto záchytné parkoviště.Rozhodně toto prostranství nyní slouží k rozumnějšímu účelu než předešlý močál. Druhým důvodem záměny pozemků, bylo splnění slibu, který se již v dřívější době dal manželům Zdeňce a Zbyňkovi Pulcovým, když obec potřebovala vykoupit pozemek vodárny a sběrné studny směrem k Bobrůvce.Obec tehdy slíbila, pokud nastane možnost získání pozemku parc.č.47/1 tj. travnatá plocha u jejich RD, tak toto neprodleně provede a následně za úřední cenu odprodá manželům Pulcovým. Tato možnost se po dohodě s ing.Špinarem podařila a doufám , že nynější zastupitelstvo to takto provede.

Další vyjádření bych rád věnoval problematice vodného a stočného. Dle zápisu z posledního zasedání zastupitelstva obce mi připadá velmi zajímavé ale ve skutečnosti správné, že se obec rozhodla občanům připojených na obecní vodovod a kanalizaci, dotovat rozdíl v provozních nákladech na vodném a stočném cca.50%. Toto provádělo dřívější zastupitelstvo také a bylo za to od manželů Tulisových kritizováno.Rozdíl je pouze ten, že dříve jsme tento rozdíl dotovali všem připojeným obyvatelům a objektům a nyní se obecní zastupitelstvo usneslo tento rozdíl dotovat pouze trvale přihlášeným obyvatelům, tím vzniká značný rozdíl v celkové ceně vodného a stočného (60kč a 106 kč) a je to v každém případě diskriminační a nezákonné.Cena vodného a stočného musí být pro všechny stejná.Obec by se tím mohla dostat do problémů.

Výše zmíněná cena vodného a stočného106 kč, a to na rok 2020, kterou vykalkuloval odpovědný zástupce provozu vodovodu a kanalizace v naší obci ing.Zdeněk Tulis, však určitě bude po možném vybudování nové ČOV ve stočném mnohem vyšší a obec poté bude muset všem tento rozdíl na úkor obecního rozpočtu ve velké míře dotovat Nikde jsem se prozatím nedočetl, kolik budou stát v případě vybudování nové ČOV mimo zastavěné území obce, roční provozní náklady této nové ČOV a jaká bude pravděpodobná cena stočného .Myslím si ,že by toto měli všichni občané a zejména členové zastupitelstva naší obce předem vědět než se začne o něčem takovým vážně rozhodovat nebo hlasovat .Znovu tedy docházíme k velkému zamyšlení.

Další moje otázka je týkající se nových smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod v naší obci .Za celou dřívější dobu, kdy naše obec provozovala vodovod a kanalizaci by mne nikdy nenapadlo, že naši občané budou omezováni ve spotřebě této vody.Chápal bych to v případě možného značného sucha a nedostatku vody ale v tom nám slouží a vždy sloužil spolehlivě vrt,kterého je zapotřebí si vážit.

Vážení zastupitelé omlouvám se,že jsem Vám toto moje vyjádření zaslat v tuto předvánoční dobu, ale uznal jsem to za důležité a nutné.

Přeji Vám všem i Vaším rodinám příjemné prožití požehnaných svátků Vánočních a do Nového roku 2020 Vám přeji rozumné rozhodování ve věcech obecních a hlavně přeji Vám všem hodně zdraví.

V Radešíně dne 22.12 2019

B.Bartoš