Vzpomínáme :-)

Začali jsme přípravnými pracemi na výstavbu odstavné plochy za Pivovarským rybníkem, prvním krokem bylo zatrubnění potoku pod rybníkem, hrubým srovnáním terénu. Dalším krokem bude v týdnu od 19.11.2018 zhutnění podloží a navezení lomového kamene. Celou akci zajišťuje firma Tulis ze Zvole.

Je tomu již pár týdnů, co jsme se sešli na prvním radešínském chmelobraní a načesali chmel do našeho nového piva, které hrdě nese jméno RADEŠÍN. Rádi bychom Vás pozvali ke křtu, který začne v 19 hod. za účasti pana starosty a zástupců obce, kteří budou kmotry. Sklizeň byla výnosná a tak se můžete těšit na světlý, extra hořký ležák. Prvních...

Tímto bychom rádi popřáli novému zastupitelstvu v čele s Bohuslavem Bartošem a Jolanou Tulisovou do nového volebního období hodně úspěchů a schopnost naplnit volební programy ke spokojenosti všech občanů Radešína.

Místo konání: Obec Radešín- místnost obecního úřadu, Radešín č.p.58 Doba konání: 2.l1. 2018 od 18.00. Další informace a program v příloze.

K dnešnímu dni byly přidány grafy spotřeby vody hotelu a obsah O2 v ČOV. Grafy spotřeby vody jsou v litrech O2 je mg/l u kyslíku je optimální hodnota mezi 1-2mg/l jeho kolísání je způsobeno především spotřebou aktivních kalů, které jsou bohužel při větších deštích vyplavovány zvýšeným přítokem do čističky. Toto bude již v listopadu řešit snímač...

V souladu se závěry jednání s vodoprávním úřadem Nové Města na Moravě dojde v průběhu měsíce listopadu k osazení česel , které jsou součástí mechanického stupně čištění odpadních vod, bude přidán snímač průtoku pro řízení odlehčovací klapky v situacích kdy přitéká vyšší objem vody způsobený dešťovými srážkami. Dále pak bude instalován kalojem,...

Byl zprovozněn nový web www.radesin.cz kde mimo základních informací můžou obyvatelé získat informace o provozu čističky, čerpání vody pro obec případně rezervace obecních prostor

Volby 2018

06.10.2018

Kandidáti jsou řazeni podle pořadí na kandidátce